Chinese Wushu Sword

Edge > Edgeless

  • 145cmchinese Kungfu Fighting Long Knife Saber Sharp Wushu Miao Dao Sword Katana
  • Battle Ready Chinese Kungfu Saber Sword Sharp 1095carbon Steel Wushu Han Jian